logo.png
Vươn cùng thời đại

HĐQT công ty Halcom đã thông qua Hồ sơ phát hành trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết số 01-2017/ĐHĐCĐ-HALCOM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 05/02/2018, HĐQT công ty Halcom đã thông qua Hồ sơ phát hành trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết số 01-2017/ĐHĐCĐ-HALCOM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Chi tiết xin vui lòng xem thêm file đính kèm .

NQ HĐQT.pdf

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.