logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Cổ phiếu- Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn Hà Long công bố Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục liên quan như sau:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY HALCOM KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG THÔNG BÁO: HALCOM - THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.PDF

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.