logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Cổ phiếu- Cổ đông

Thông báo giao dich cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Ngày 20/10/2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của người người có liên quan của người nội bộ - ông Trần Trung Phong Trân trọng
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Công bố thông tin về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.