logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Tuyển dụng

- Phiên dịch các cuộc họp, hội thảo, đào tạo, tập huấn. - Phiên dịch cho các chuyên gia quốc tế trong các chuyến khảo sát hiện trường Dự án. - Biên dịch tài liệu được giao (tài liệu dự án, báo cáo của các chuyên gia trong Dự án ...) - Những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng đoàn Dự án
- Quản lý dự án bao gồm lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch công tác và kế hoạch nhân sự hàng năm - Làm việc với các Ban QLDA và chính quyền địa phương liên quan - Xúc tiến quan hệ hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ trong lĩnh vực nước và vệ sinh sau khi kết thúc Dự án
a./ Trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị b./ Bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.