Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm tài chính 2020 sau kiểm toán kèm theo giải trình

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm tài chính 2020 sau kiểm toán kèm theo giải trình.

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

HID-CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm tài chính 2020 sau kiểm toán kèm theo giải trình