Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2020 kèm theo giải trình