Công bố thông tin đính chính báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán