Công bố thông tin – HID-Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2020 đã kiểm toán kèm theo giải trình