Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT thông qua việc thế chấp cổ phần của Công ty tại Công ty CP Điện Mặt Trời VKT – Hòa An