Công bố thông tin – Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ