Công bố thông tin – Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022