Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2020 đã kiểm toán kèm theo giải trình

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố thông tin -HID-Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2020 đã kiểm toán kèm theo giải trình

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

HID-Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2020 đã kiểm toán kèm theo giải trình