Công bố thông tin – Nghị quyết Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

HID công bố thông tin Nghị quyết Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

Nghị quyết Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.