Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023