Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HID Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20230317 – HID – Nghi quyet HDQT thong qua phuong an phat hanh co phieu de tra co tuc cho nam tai chinh 2021 theo NQ DHDCD