Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính