Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội