Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Việt Dũng