Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021