Công bố thông tin- Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2024 với công ty CP Halcom Việt Nam