Công bố thông tin – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tài liệu