Công bố thông tin – Văn bản của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HID