Công bố thông tin – VSD – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán