Đoàn tư vấn Halcom thực hiện khảo sát hiện trường phục vụ báo cáo khởi đầu gói thầu HD-CS-02

Vào tháng 11/2021, đoàn tư vấn Giám sát độc lập môi trường và tái định cư – dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương đã họp khởi động với BQLDA Hải Dương và thực hiện khảo sát hiện trường phục vụ việc chuẩn bị báo cáo khởi đầu và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn.

Trong gói thầu HD-CS-02, báo cáo khởi đầu được tư vấn chuẩn bị và đệ trình chính thức cho BQLDA và WB trong vòng 4 tuần sau khi hợp đồng được ký kết. Báo cáo khởi đầu sẽ bao gồm phương pháp luận thực hiện nhiệm vụ; bảng câu hỏi phỏng vấn hộ bị ảnh hưởng, bộ công cụ thu thập số liệu của dự án, các bảng biểu được sử dụng trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát độc lập môi trường và tái định cư.

Trong chuyến khảo sát này, tư vấn cũng thảo luận với BQLDA về các phát hiện trong quá trình đi khảo sát thực địa và đưa ra các khuyến cáo ban đầu về môi trường và xã hội đối với BQLDA trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án

Hình ảnh: Khảo sát hiện trường của đoàn tư vấn tháng 11/2021

Được biết, Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận và cải thiện dịch vụ đô thị. Trong dự án này, Halcom sẽ cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát độc lập về việc thực hiện chính sách môi trường và xã hội cho các hoạt động xây dựng của Dự án phù hợp với các quy định của Việt Nam và các tài liệu hướng dẫn an toàn của WB; cung cấp đào tạo và hướng dẫn nhân sự trong khi thực hiện ESMP và yêu cầu ESHS; giám sát những rủi ro xã hội do dòng lao động gây ra cho cộng đồng xung quanh khu vực dự án; hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý an toàn môi trường và an toàn xã hội của dự án cho cán bộ Ban Quản lý dự án…