HALCOM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Sáng ngày 29/09/2018, tại khách sạn Pullman (Cát Linh, Hà Nội), Công ty HALCOM Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Tham dự Đại hội có các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; lãnh đạo các phòng ban cùng 33 Cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.404.506 cổ phần, tương ứng với 56,54% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe:

  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về năm tài chính 2017, kế hoạch năm tài chính 2018;
  2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2017;
  3. Tờ trình về Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 và mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
  5. Tờ trình Chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty và phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức năm 2017;
  6. Điều lệ Công ty sửa đổi;
  7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS
  8. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS;
  9. Tờ trình bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tại Đại hội, các phương án kinh doanh và các tờ trình của HĐQT đều được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao, từ 87% trở lên.
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được Ban lãnh đạo Công ty hoàn thiện và gửi đến các cổ đông.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:


Công tác đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại Hội