Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của Công ty