Ông Nguyễn Đức Quyết Tổng Giám đốc CTCP Nước Halcom-Nhơn Hội