Công bố thông tin – Công văn gửi VSD về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2018