Công bố thông tin – Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Đoàn Ngọc Hiếu và Trần Đình Khai