Công bố thông tin – HID-Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hòa An