Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty CP Nước Nhơn Hội