Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty tại Công ty CP Điện Mặt Trời VKT – Hòa An