Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng