Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty CP Điện Mặt Trời VKT – Hòa An