Công bố thông tin – HID-Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty CP HAL INVEST