Công bố thông tin – HID-Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty