Công bố thông tin – HID-Nghị quyết HĐQT vv thông qua giao dịch với các bên liên quan