Nghị quyết HĐQT thông qua phương án vay tiền của Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte.Limited

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT thông qua phương án vay tiền của Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte.Limited.

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

HID-CBTT NQ HDQT thong qua khoan vay AIDC