Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng & Xác nhận ds người sở hữu chứng khoán