Các dự án tiêu biểu

 1. Dự án – tiểu dự án thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang, vốn WB: HALCOM cung cấp các dịch vụ giám sát độc lập tái định cư cho thành phố Long Xuyên. (2020 – 2023)
 2. Dự án môi trường đô thị và thích ứng biến đổi khí hậu; vốn ADB: HALCOM cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát độc lập tái định cư cho thành phố Hội An (2020 – 2023)
 3. Tư vấn giám sát an toàn môi trường và xã hội – Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, vốn WB: HALCOM cung cấp các dịch vụ tư vấn giám sát an toàn môi trường và xã hội. (2019 – 2022)
 4. Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn môi trường – xã hội Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Ninh Bình thuộc Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, vốn WB: HALCOM cung cấp các dịch vụ tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn môi trường – xã hội (Từ 2019)
 5. Chuẩn bị các tài liệu An toàn Môi trường – Xã hội thuộc Dự án Cấp nước và Nước thải đô thị – Hợp phần 2C – Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án Cấp nước an toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vốn WB (2018 – 2019)
 6. Tư vấn lập báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội – Tiểu Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập, vốn WB (2018)
 7. Tư vấn chính sách an toàn môi trường và xã hội– Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lào Cai thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập, vốn WB (2017 – 2018)
 8. Tư vấn chính sách an toàn – Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập, vốn WB (2017)
 9. Tư vấn lập báo cáo Tái định cư (RP), Báo cáo IEE, Báo cáo EMP – Tiểu dự án “Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội – giai đoạn 2” Dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực thành thị, vốn ODA của Chính phủ Đức (2017)
 10. Tư vấn giám sát độc lập thực hiện kế hoạch đền bù tái định cư – Dự án Đường dây 220kV rẽ nhánh TBA 220kV Tây Hà Nội, vốn EVNNTP (2017 – 2019)
 11. Tư vấn giám sát độc lập thực hiện kế hoạch đền bù tái định cư và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số – Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín, vốn EVNNTP (2017 – 2019)
 12. Tư vấn giám sát độc lập thực hiện kế hoạch đền bù tái định cư – Đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín, vốn EVNNTP (2017 – 2019)
 13. Tư vấn giám sát độc lập thực hiện kế hoạch đền bù tái định cư – Dự án Đường dây 500/220kV Hiệp Hòa – Đông Anh – Bắc Ninh 2, vốn EVNNTP (2017 – 2018)
 14. Tư vấn giám sát độc lập thực hiện kế hoạch đền bù tái định cư – Dự án trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội, vốn EVNNTP (2017 – 2019)
 15. Lập Kế hoạch hành động tái định cư và đánh giá tác động môi trường cho hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh đến nhà máy xi măng Hải Phòng thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, Giai đoạn I, vốn JICA (2017)
 16. Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). HALCOM cung cấp dịch vụ tư vấn chính sách an toàn cho Dự án (2017)
 17. Dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực Thành thị, tiểu Dự án Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội – giai đoạn 2. HALCOM cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo Tái định cư (RP), Báo cáo IEE, Báo cáo EMP. (2017)
 18. Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, Giai đoạn I (vốn JICA). HALCOM cung cấp dịch vụ tư vấn lập Kế hoạch hành động tái định cư và đánh giá tác động môi trường cho hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh đến nhà máy xi măng Hải Phòng. (2017)
 19. Dự án Phát triển các đô thị loại vừa, Tiểu dự án thành phố Vinh (Gói thầu VH4-03) (vốn WB): HALCOM chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát môi trường và xã hội độc lập. (2013)
 20. Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Đường Cao tốc Bến Lức – Long Thành (vốn ADB): HALCOM cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát độc lập tái định cư. Các nhiệm vụ chính là cung cấp các báo cáo và đánh giá thường kỳ một cách độc lập (i) các kết quả đạt được của công tác tái định cư; (ii) các thay đổi tiêu chuẩn sống và sinh kế; (iii) phục hồi cơ sở kinh tế và xã hội của những người bị ảnh hưởng; (iv) ảnh hưởng và duy trì các quyền lợi đối với các hộ bị ảnh hưởng; (v) sự cần thiết có thêm các biện pháp giảm thiểu (2013 – 2016).
 21. Dự án Phát triển hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (vốn WB): HALCOM cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát độc lập việc thực hiện kế hoạch tái định cư (cho các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. (2013)
 22. Dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông (vốn ADB): HALCOM chịu trách nhiệm Giám sát độc lập công tác thực hiện Tái định cư. Nhiệm vụ chính là Xem xét và đánh giá định kỳ (i) thành quả của các mục tiêu tái định cư; (ii) những thay đổi về mức sống và sinh kế; (iii) phục hồi và /hoặc cải thiện điều kiện kinh tế và xã hội của người dân bị ảnh hưởng; (iv) hiệu quả và tính bền vững của trao quyền; và (v) sự cần thiết hơn nữa của các biện pháp giảm thiểu (2012 – 2015).
 23. Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng (vốn WB): HALCOM cung cấp dịch vụ tư vấn lập Đánh giá tác động môi trường và xã hội (2012 – 2013).
 24. Dự án Phát triển Cơ sở hạ tầng Nông thôn Bền vững Các tỉnh miền núi phía Bắc, ADB tài trợ: HALCOM cung thực hiện dịch vụ tư vấn Chính sách An toàn. Các nhiệm vụ chính bao gồm: (i) Lập các báo cáo về Chính sách an toàn (Môi trường, Tái định cư, Dân tộc thiểu số, Kế hoạch hành động giới và sự tham gia của cộng đồng); (ii) Kết hợp với tư vấn chuẩn bị báo cáo đầu tư và tư vấn thiết kế bản vẽ thi công chuẩn bị phần nội dung trong “Báo cáo đầu tư tiểu dự án” liên quan đến môi trường, tái định cư, giới và dân tộc thiểu số; (iii) Tiến hành các cuộc tham vấn cộng đồng tại khu vực dự án; (iv) Tham mưu cho các Ban QLDA tỉnh về các chiến lược cũng như chương trình hành động thực hiện dự án liên quan đến các vấn đề về Chính sách an toàn; (v) Hỗ trợ quản lý thực hiện dự án, tổ chức và thực hiện đào tạo về chính sách an toàn cho Ban QLDA tỉnh và Ban giám sát xã (2012 – 2013).
 25. Dự án thu gom và xử lý nước thải đô thị tại khu vực Hà Đông và Sơn Tây, (Vốn ngân sách): HALCOM cung cấp dịch vụ Khảo sát kinh tế xã hội, Khảo sát cam kết đấu nối nước thải từ các hộ tiêu thụ và Lập báo cáo kế hoạch tái định cư; Khảo sát môi trường và Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án. (2011 – 2012)