Dự án Nhà máy Nước Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

 • Mục tiêu:
  • Cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Khu kinh tế, góp phần phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ.
 • Địa điểm: Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
 • Diện tích xây dựng: 4,9ha
 • Nguồn nước sử dụng: Nguồn nước mặt Sông Kon
 • Tổng vốn đầu tư: 800 tỷ đồng
 • Công suất: 50.000 m3/ngày (2030)
  • Giai đoạn 1: 20.000m3/ngày | (2021-2025)
  • Giai đoạn 2: 50.000m3/ngày | (2026-2030)
 • Vận hành khai thác: Q1/2023
 • Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp BOO