Dự án Nhà máy Nước Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

 

 • Mục tiêu:
  • Cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Khu kinh tế, góp phần phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ.
 • Địa điểm: Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
 • Diện tích: 23 ha
 • Nguồn nước sử dụng: Nguồn nước mặt Sông Kon
 • Tổng vốn đầu tư: 50 triệu USD
 • Công suất: 50.000 m3/ngày
 • Tiến độ dự kiến: 10/2020 – 10/2022
 • Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp