Dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

 • Mục tiêu:
  • Cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Khu Kinh tế, góp phần phát triển Khu Kinh tế Nhơn Hội.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ.
 • Địa điểm: Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
 • Tổng diện tích: 25 ha
 • Nguồn nước sử dụng: Nguồn nước mặt Sông Kon
 • Tổng vốn đầu tư: 1.140 tỷ đồng
 • Công suất: 50.000 m3/ngày (2030)
  • Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày | (2022-2023)
  • Giai đoạn 2: 20.000 m3/ngày | (2023-2025)
  • Giai đoạn 3: 50.000 m3/ngày | (2026-2030)
 • Vận hành khai thác (dự kiến): Q1/2023
 • Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp BOO