CCP – Chương trình tuân thủ doanh nghiệp

HALCOM tự hào là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên áp dụng Chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP) trong mọi hoạt động kinh doanh. Chương trình góp phần thay đổi toàn bộ quy trình quản lý, phương cách kinh doanh của công ty theo những quy định chuẩn mực của Ngân hàng Thế giới (WB).

Kết hợp với triết lý kinh doanh và văn hóa công ty đã được xác định từ những ngày đầu thành lập, chương trình CCP chính là nền tảng để HALCOM xây dựng Bộ quy tắc ứng xử tổng hợp tất cả các quy trình, quy định, nguyên tắc nhằm đảm bảo cam kết kinh doanh minh bạch, tránh tham nhũng, hối lộ và phòng ngừa những xung đột lợi ích cho các bên liên quan.

Ban Liêm chính Công ty HALCOM bao gồm một nhóm các thành viên là những cán bộ chủ chốt trong công ty, quản lý việc đánh giá và giám sát tuân thủ Chương trình CCP. Trong đó, Giám đốc Liêm chính là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ định để báo cáo lên Hội đồng các vấn đề liên quan tới CCP của công ty.

Đường dây nóng – HOTLINE 24/7 sẽ tiếp nhận và phản hồi mọi thắc mắc, băn khoăn của Khách hàng, Đối tác và Nhân viên công ty.

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ
xem thêm
CÁC HOẠT ĐỘNG TUÂN THỦ DOANH NGHIỆP
xem thêm
HALCOM HOTLINE
xem thêm