Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo

 • Ông Nguyễn Quang Huân

  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  xem thêm
 • Ông Trần Đình Khai

  Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị, Cố Vấn Cao Cấp
  xem thêm

Ban Giám đốc

Ban Cố vấn

 • Ông Olli Keski-Saari

  Cố Vấn Kỹ Thuật
 • Bà Jacqueline M.Beckett

  Cố Vấn Tuân thủ - Pháp Lý

Cán bộ chủ chốt

 • Ông Đoàn Ngọc Hiếu

  Giám đốc - Ban Điều Phối

  As we help other companies grow, she helps us grow. She handles all the internal work at WP consulting...

  d.n.hieu@halcom.vn
 • Ông Nguyễn Trung Tuyến

  Giám Đốc - Ban Đầu Tư

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  n.t.tuyen@halcom.vn
 • Ông Lê Đức Trung

  Phó Giám Đốc - Ban Đầu Tư

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  l.d.trung@halcom.vn
 • Bà Bùi Thị Xuyến

  Phụ Trách Kế Toán

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  b.t.xuyen@halcom.vn
 • Ông Nguyễn Minh Lưu

  Trưởng Phòng Tổng Hợp

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  n.m.luu@halcom.vn
 • Bà Đặng Thị Hà

  Giám đốc Trung tâm Phát triển Xanh

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  d.t.ha@halcom.vn
 • Ông Nguyễn Tuấn Anh

  Giám Đốc Trung tâm Phát triển Hạ Tầng

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  n.t.anh@halcom.vn

Ban Giám đốc các công ty thành viên

 • Ông Võ Xuân Quang

  Giám đốc Công ty VSED

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  v.x.quang@halcom.vn
 • Ông Nguyễn Đức Quyết

  TGĐ Công ty CP Phong điện Miền Trung

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  n.d.quyet@halcom.vn
 • Ông Vũ Mạnh Tuấn

  Giám đốc Cty Nước Thuận Thành
  v.m.tuan@halcom.vn
 • Ông Phan Tiến Dũng

  Phó Giám đốc Công ty Nước Thuận Thành

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  p.t.dung@halcom.vn