Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Halcom Việt Nam 2023

Công ty CP Halcom Việt Nam (mã CK: HID) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam vào ngày 29/9/2023 và họp trực tuyến vào ngày 4/10/2023 với sự tham dự của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty, Ban Kiểm soát và các cổ đông.