2021

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Halcom Việt Nam thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ  

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV, sáng nay, 6.1, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là dự án Luật sửa đổi, bổ sung 8 Luật – PV).

Đại hội đồng cổ đông Halcom Việt Nam 2021 thông qua đề xuất phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công ty CP Halcom Việt Nam (mã CK: HID) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vào ngày 15.7.2021 và họp trực tuyến vào ngày 18.7.2021 với sự tham dự của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty, Ban kiểm toán nội bộ và các cổ đông.