2018

HALCOM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Sáng ngày 29/09/2018, tại khách sạn Pullman (Cát Linh, Hà Nội), Công ty HALCOM Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Tham dự Đại hội có các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; lãnh đạo các phòng ban cùng 33 Cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.404.506 cổ phần, tương ứng với 56,54% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.