Nhà máy Nước Thuận Thành tại Bắc Ninh

 • Mục tiêu : Cung cấp nước sạch trên địa bàn Thị trấn Hồ, các xã địa bàn Huyện Thuận Thành và các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
 • Địa điểm : Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • Diện tích : 104.000 m2 đến năm 2020
 • Nguồn nước sử dụng : Nguồn nước ngầm và nước mặt Sông Đuống
 • Tổng vốn đầu tư : 450.000.000.000 đồng đến năm 2020
 • Công suất : 5.000 m3/ngày đêm (Giai đoạn 2010 – 2015) và 12.000 m3/ngày đêm (2021-2025)
 • Tiến độ :
  – Giai đoạn 1: 2010-2015: Xây dựng hệ thống cấp nước công suất 5.000 m3/ngày đêm
  – Giai đoạn 2: 2021-2025: Mở rộng hệ thống cấp nước lên 12.000 m3/ngày đêm
 • Hình thức đầu tư : 100% vốn theo hình thức BOO