Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bốBộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Thông báo mời họp

2. Chương trình họp

3. Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

4. Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ năm 2020

5. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ_bản đã chỉnh sửa

6. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

7. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

8. Tờ trình về việc giải thể Ban kiểm toán nội bộ, thành lập Ban kiểm soát, sửa đổi Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty

9. Tờ trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông_bản đã chỉnh sửa

10. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

11. Quy chế bỏ phiếu điện tử Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

12. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

13. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

14. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ

15. Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát

16. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020_bản đã chỉnh sửa

17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông_bản đã chỉnh sửa