Chuyên viên Đấu thầu và Quản lý hợp đồng (tháng 5/2020)